مسمومیت حاملگی چیست؟

مسمومیت حاملگی چیست؟

به بروز فشارخون بالای 14 روی 9 بعد از هفته  بیستم حاملگی( در مادرانی که فشارخون نداشته اند) همراه با ورم در...

تماس سریع